Votre panier

Paiement sécurisé

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De website domainedestroisorris.fr is een website voor e-commerce die toegankelijk is voor alle gebruikers van internet, eigendom van SCEA ORRIS ROUSSILLON, gevestigd te ROUTE DE MARCEVOL 66320 TARERACH - FRANKRIJK, hierna te noemen de "verkoper". Zij biedt PRODUCTEN te koop aan internetgebruikers die deze website doorbladeren,
hierna "gebruikers" genoemd. De gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd, wordt "koper" genoemd. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle landen waar een bestelling kan worden geleverd.

BESTELLEN

Elke bestelling op deze site impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen door een nieuwe versie op de site te publiceren.
De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.

Een e-mail die alle elementen van de bestelling samenvat en als ontvangstbevestiging dient, wordt ook naar de koper gestuurd op het door hem opgegeven e-mailadres.

De koper die een bestelling heeft geplaatst, kan toegang krijgen tot de follow-up van zijn bestelling, evenals tot al zijn gegevens, door naar zijn account te gaan nadat hij zich heeft geïdentificeerd met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.

PRODUCTEN

KENMERKEN

De op de Site te koop aangeboden producten maken het voorwerp uit van een door de Vennootschap opgestelde "Productfiche" die hun essentiële kenmerken vermeldt in de zin
van artikel L 111-1 van het Wetboek van Consumentenrecht. De foto's vormen geen contractueel document.

De producten voldoen aan de geldende voorschriften inzake de veiligheid en de gezondheid van personen, de eerlijkheid van handelstransacties en de bescherming van de consument
op het ogenblik dat zij op de markt worden gebracht (Code de la consommation art L 411-1). Voor producten die worden verkocht in een ander land dat lid is van de Europese Unie,
voldoen de producten aan de eisen van de Franse wetgeving die van kracht was op het moment dat zij op de markt werden gebracht.

VOORRAADBESCHIKBAARHEID

De aangeboden producten zijn geldig zolang de voorraad strekt. In geval van onbeschikbaarheid zal de Verkoper de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen, die ofwel
binnen 30 dagen via SEPA-overschrijving kan worden terugbetaald, ofwel een waardebon voor het bedrag van de bestelling kan aanvaarden, die voor elke volgende aankoop kan
worden gebruikt.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor een eventuele annuleringsvergoeding en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel voorraadtekort dat kan ontstaan nadat de bestelling door de Klant is geplaatst.

PRIJS

VERKOOPPRIJS

De verkoopprijzen worden, overeenkomstig artikel L 112-1 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, voor elk van de op de Site vermelde producten aangegeven in euro,
inclusief alle belastingen; exclusief, in voorkomend geval, douanerechten; exclusief leverings- en transportkosten die vóór de validatie van de bestelling worden vermeld en
aanvullend worden gefactureerd. Het door de Klant verschuldigde totaalbedrag wordt vermeld op de bevestigingspagina van de bestelling. De verkoopprijs van het product is de prijs die geldt op de dag van de bestelling.

WIJZIGING

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar garandeert de Klant de toepassing van de prijs die geldt op de dag van de bestelling.

VERGOEDINGEN

Eventuele extra transport-, leverings- of portokosten waarvan de Klant vóór de bestelling op de hoogte was, worden vermeld op de overzichtspagina van de bestelling of op het
bestelformulier in het geval van een fysieke bestelling. De portokosten bestaan uit een bijdrage in de kosten van voorbereiding en verpakking van de bestelling. Zij zijn vast en
kunnen bij elke verkoop worden gewijzigd.
Eventuele douanekosten zijn mogelijk niet bekend op het moment van de bestelling en moeten door de Klant afzonderlijk en op verzoek van de bevoegde autoriteiten worden betaald.

BESTELLEN

STAPPEN OM DE OVEREENKOMST TE SLUITEN

Om een bestelling te plaatsen, klikt de volwassen Klant, nadat hij zijn virtuele mandje heeft gevuld door de geselecteerde producten en de gewenste hoeveelheden aan te geven, op de
knop "Bestellen" en verstrekt hij de informatie betreffende de levering en de betalingswijze. Alvorens op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken, heeft de Klant de mogelijkheid om de
details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en terug te keren naar de vorige pagina's om eventuele fouten te corrigeren, zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.
De bevestiging van de bestelling staat gelijk met de aanvaarding van de AV en vormt het contract. De Verkoper stuurt de Klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en de betaling ervan.

BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren om gegronde redenen en meer bepaald indien de bestelde hoeveelheden producten abnormaal hoog zijn voor de Klant als consument. Alle bestellingen houden een verplichting tot betaling in.

OVEREENKOMST

Het verkoopcontract komt tot stand op het moment dat de Klant de bevestiging van zijn/haar bestelling stuurt. Mededelingen, bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager, zodat zij een getrouwe en duurzame kopie vormen, overeenkomstig artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze mededelingen, bestelbonnen en facturen kunnen als bewijs van het contract worden overgelegd.

BETALING

EISEN

De prijs is volledig betaalbaar na bevestiging van de bestelling. De betaling geschiedt onmiddellijk na de bestelling via een 3DSecure systeem en uitsluitend per bankkaart (Carte
Bleue, VISA, MasterCard). De Klant garandeert dat hij/zij volledig gerechtigd is om de bankkaart die hij/zij gebruikt te gebruiken en dat deze bankkaart toegang geeft tot voldoende fondsen om het bedrag van de bestelling te dekken.

EXTRA BETALING

Vóór het sluiten van een verkoopovereenkomst vergewist de Verkoper zich ervan dat de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor elke aanvullende betaling bovenop de prijs van het hoofdvoorwerp van de overeenkomst (artikel L 121-18 van het Wetboek van Consumentenrecht). Indien de extra betaling het gevolg is van de instemming van de Klant die bij verstek is verleend, zonder uitdrukkelijke aanvaarding, kan de Klant de terugbetaling eisen van de voor deze extra betaling betaalde bedragen (artikel L 131-6 van het Wetboek van Consumentenrecht).

BEVEILIGDE BETALING

Door de bestelling op de Site te valideren, wordt de Klant in contact gebracht met de bankinstelling. De overdracht van bankgegevens is volledig beveiligd (SSL-codering) en wordt verzekerd door de bank Société Générale. De Vennootschap heeft nooit toegang tot de bankgegevens die online op de banksite van de Société Générale worden ingevoerd.

NIET BETALEN

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren indien de overeengekomen prijs niet wordt betaald.
In dat geval zal de verkoper de Klant per e-mail op de hoogte brengen.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

De verkoper blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs door de Klant.

LEVERING

De Verkoper verbindt zich ertoe de bij de bestelling aangegeven leveringstermijnen na te leven.

PLAATS VAN LEVERING

De producten worden geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres op het bij de bestelling aangegeven adres.

LEVERINGSVOORWAARDEN

De levering geschiedt door overhandiging van het product rechtstreeks aan de Klant. Wanneer het product door een vervoerder op het op de bestelbon vermelde adres wordt geleverd, is het aan de Klant om in aanwezigheid van de bezorger de staat van het geleverde product te controleren en, in geval van beschadiging of het ontbreken van stukken, voorbehoud te maken op de leveringsbon of het vervoersbewijs en, in voorkomend geval, het product te weigeren en de Verkoper daarvan in kennis te stellen.

PRODUCTCONFORMITEIT

Indien het product niet overeenstemt met de bestelling, moet de Klant een klacht indienen bij de Verkoper om een vervanging van het product of eventueel de annulering van de verkoop te bekomen.

LEVERINGSVERZUIM

Bij gebreke van volledige levering wordt de koopovereenkomst automatisch geannuleerd.

LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Klant op het moment dat hij of een door hem aangewezen derde de goederen fysiek in bezit neemt, zonder
onderscheid naar de aard van de goederen.
Het product dat aan de Klant wordt geleverd door een vervoerder gekozen door de Verkoper, reist op risico van de Verkoper.
Het product dat door de Klant wordt teruggestuurd via een vervoerder van zijn keuze, reist op risico van de Klant.

EIGENDOMSOVERDRACHT

Vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door de Klant, gaat de eigendom van het product over op de Klant, behalve in het geval dat de volledige betaling van de prijs niet is ontvangen op het moment van de bestelling.

WETTELIJKE GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING EN GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

KLANTENINFORMATIE

Alle door de Verkoper geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L 217-4 en volgende van het Consumentenwetboek of de garantie voor verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De Verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen waarop het contract etrekking heeft onder de voorwaarden van artikel L 217-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht en voor verborgen gebreken in de verkochte goederen onder de oorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

KLACHTEN

Claims in het kader van de garanties moeten per e-mail naar de klantendienst worden gestuurd onder de voorwaarden van deze AV. De onder de garantie vallende producten moeten in ieuwe staat, compleet en in hun originele verpakking worden teruggezonden na ontvangst en bevestiging van de klacht door de dienst na verkoop. De Klant zal worden terugbetaald voor de osten van de retourzending binnen dertig dagen na ontvangst van het product door de Verkoper.

OP GARANTIES TOEPASSELIJK RECHT

Het Franse recht dat op het contract van toepassing is, mag er niet toe leiden dat de klant die in een andere lidstaat woont, de garantiebepalingen verliest die hem door het nationale recht worden toegekend op grond van de richtlijn van 25 mei 1999 betreffende de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen.

VERANTWOORDELIJKHEID

VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract ten gevolge van hetzij de fout van de Klant, hetzij de onoverkomelijke en onvoorzienbare out van een derde bij het contract, hetzij overmacht. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-overeenstemming van het product met de wetgeving van het land van de lant, aangezien het de verantwoordelijkheid van de Klant is om na te gaan of het product niet verboden is voor verkoop in zijn land.

STRAFCLAUSULE

In alle gevallen van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de Klant, wordt de bij de bestelling betaalde prijs door de Verkoper ingehouden als schadevergoeding.

ONTBINDENDE CLAUSULE

De annulering van de bestelling in de gevallen voorzien in deze AV wordt uitgesproken per gewone aangetekende brief met ontvangstbewijs of per elektronische brief en is van rechtswege verworven zonder enige gerechtelijke formaliteit.

HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de artikelen L 221-5, L 221.18 en volgende van de Franse consumentenwet beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) volle dagen vanaf de ontvangst van het laatste op de Site bestelde product om zijn herroepingsrecht bij de Onderneming uit te oefenen zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.
Om zijn herroepingsrecht van de bestelling uit te oefenen, moet de Klant contact opnemen met de Verkoper via het formulier op de pagina "contact". De Klant moet zijn naam, adres
(levering), telefoonnummer, e-mailadres en het nummer van de bestelling in kwestie vermelden, evenals zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een
ondubbelzinnige verklaring.
Opdat de herroepingstermijn van 14 dagen in acht wordt genomen, volstaat het u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van
deze termijn toe te zenden. In ieder geval rust de bewijslast van dit recht op de Klant. Indien de Klant de Verkoper in kennis stelt van zijn beslissing tot herroeping, ongeacht het
gebruikte middel, stuurt de Verkoper hem onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager (in het bijzonder per e-mail).
De Klant moet het (de) product(en) in dezelfde staat als waarin hij ze heeft ontvangen, en met alle verpakkingen, toebehoren en instructies, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14
dagen na kennisgeving van de beslissing om dit contract te herroepen, terugsturen naar het adres van de Verkoper. In overeenstemming met de wet draagt de Klant de kosten voor het
terugzenden van het (de) product(en).
De Klant wordt verzocht de reden van de terugzending/terugtrekking aan te geven om de Onderneming te helpen haar service te verbeteren.
In geval van herroeping door de Klant, zal de terugbetaling van het (de) product(en) die het voorwerp uitmaakten van het herroepingsrecht door de Verkoper gebeuren via hetzelfde
betaalmiddel als datgene dat gebruikt werd voor de initiële transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel. In ieder geval brengt deze terugbetaling
geen kosten voor de Klant met zich mee. De terugbetaling dient zo spoedig mogelijk te geschieden, en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de Vennootschap in kennis is
gesteld van de beslissing van de Klant om af te zien van de bestelling.
Overeenkomstig artikel L 121-23 van de Franse consumentenwet wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat hij tegenover de Onderneming enkel aansprakelijk is voor de
waardevermindering van het (de) teruggezonden Product(en) ingevolge de uitoefening van zijn herroepingsrecht, die het gevolg is van een andere manipulatie dan die welke nodig was
om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

VERPLICHTING VAN DE KLANT

De Klant stemt ermee in zich aan de voorwaarden van deze AV te houden en de Site en de Producten te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de Onderneming. De
Klant stemt ermee in de Site alleen te gebruiken voor persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze AV. In dit verband stemt de Cliënt ermee in zich te onthouden van
De Site te gebruiken op een illegale manier, voor illegale doeleinden en op een manier die niet in overeenstemming is met deze AV de inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk te verkopen, kopiëren, reproduceren, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, over te dragen of in sublicentie te geven of de inhoud van de Site te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren, te wijzigen, weer te geven in een vorm die leesbaar is voor de Klant, te proberen de broncode te achterhalen of software te gebruiken die de functionaliteit van de Site mogelijk maakt of omvat. Pogingen om ongeautoriseerde toegang tot het computersysteem van de Site te verkrijgen of zich bezig te houden met activiteiten die de prestaties of functionaliteit van de Site verstoren, de kwaliteit ervan verminderen of de werking ervan belemmeren. Misbruik te maken van de Site door opzettelijk virussen of andere kwaadaardige
programma's te introduceren en te proberen ongeautoriseerde toegang tot de Site te verkrijgen. Inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf en/of de producten
door te verkopen of proberen door te verkopen aan derden. Het denigreren van de Site en/of de producten evenals de Vennootschap op sociale netwerken en elk ander communicatiemiddel. Indien de Vennootschap om welke reden dan ook van mening is dat een Klant deze Algemene Voorwaarden schendt, kan de Vennootschap te allen tijde en naar eigen goeddunken zijn/haar toegang tot de Site verwijderen en alle maatregelen treffen, met inbegrip van burgerlijke en strafrechtelijke vervolging van hem/haar.

VERTROUWELIJKHEID

Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid.

MINDERJARIGEN

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, gebruik het met mate. In toepassing van artikel L 3342-1 van de code de la santé publique, dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien jaar verbiedt, verbindt de Klant zich ertoe, door zijn bestelling te valideren, op de datum van de bestelling minstens achttien jaar oud te zijn.

VOORAFGAANDE KLACHT BIJ DE KLANTENSERVICE

Overeenkomstig artikel R 221-2 en volgende van de Franse consumentenwet dient de Klant in geval van een geschil eerst contact op te nemen met de Klantendienst van de Vennootschap.

TOEPASSELIJK RECHT - BEMIDDELING - BEVOEGDHEID

Dit contract en de AV die erop van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of uitvoering van deze AV, of in erband met deze AV, kan de Klant beslissen het geschil met de Onderneming voor te leggen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve eschillenbeslechtingsmethode. De bevoegde rechter is die van de woonplaats van de verweerder (artikel 42 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) of die van de plaats waar de goederen daadwerkelijk zijn geleverd of de dienst daadwerkelijk is verricht (artikel 46 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De website domainedestroisorris.fr is een website voor e-commerce die toegankelijk is voor alle gebruikers van internet, eigendom van SCEA ORRIS ROUSSILLON, gevestigd te ROUTE DE MARCEVOL 66320 TARERACH - FRANKRIJK, hierna te noemen de "verkoper". Zij biedt PRODUCTEN te koop aan internetgebruikers die deze website doorbladeren,
hierna "gebruikers" genoemd. De gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd, wordt "koper" genoemd. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle landen waar een bestelling kan worden geleverd.

BESTELLEN

Elke bestelling op deze site impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen door een nieuwe versie op de site te publiceren.
De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.

Een e-mail die alle elementen van de bestelling samenvat en als ontvangstbevestiging dient, wordt ook naar de koper gestuurd op het door hem opgegeven e-mailadres.

De koper die een bestelling heeft geplaatst, kan toegang krijgen tot de follow-up van zijn bestelling, evenals tot al zijn gegevens, door naar zijn account te gaan nadat hij zich heeft geïdentificeerd met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.

PRODUCTEN

KENMERKEN

De op de Site te koop aangeboden producten maken het voorwerp uit van een door de Vennootschap opgestelde "Productfiche" die hun essentiële kenmerken vermeldt in de zin
van artikel L 111-1 van het Wetboek van Consumentenrecht. De foto's vormen geen contractueel document.

De producten voldoen aan de geldende voorschriften inzake de veiligheid en de gezondheid van personen, de eerlijkheid van handelstransacties en de bescherming van de consument
op het ogenblik dat zij op de markt worden gebracht (Code de la consommation art L 411-1). Voor producten die worden verkocht in een ander land dat lid is van de Europese Unie,
voldoen de producten aan de eisen van de Franse wetgeving die van kracht was op het moment dat zij op de markt werden gebracht.

VOORRAADBESCHIKBAARHEID

De aangeboden producten zijn geldig zolang de voorraad strekt. In geval van onbeschikbaarheid zal de Verkoper de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen, die ofwel
binnen 30 dagen via SEPA-overschrijving kan worden terugbetaald, ofwel een waardebon voor het bedrag van de bestelling kan aanvaarden, die voor elke volgende aankoop kan
worden gebruikt.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor een eventuele annuleringsvergoeding en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel voorraadtekort dat kan ontstaan nadat de bestelling door de Klant is geplaatst.

PRIJS

VERKOOPPRIJS

De verkoopprijzen worden, overeenkomstig artikel L 112-1 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, voor elk van de op de Site vermelde producten aangegeven in euro,
inclusief alle belastingen; exclusief, in voorkomend geval, douanerechten; exclusief leverings- en transportkosten die vóór de validatie van de bestelling worden vermeld en
aanvullend worden gefactureerd. Het door de Klant verschuldigde totaalbedrag wordt vermeld op de bevestigingspagina van de bestelling. De verkoopprijs van het product is de prijs die geldt op de dag van de bestelling.

WIJZIGING

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar garandeert de Klant de toepassing van de prijs die geldt op de dag van de bestelling.

VERGOEDINGEN

Eventuele extra transport-, leverings- of portokosten waarvan de Klant vóór de bestelling op de hoogte was, worden vermeld op de overzichtspagina van de bestelling of op het
bestelformulier in het geval van een fysieke bestelling. De portokosten bestaan uit een bijdrage in de kosten van voorbereiding en verpakking van de bestelling. Zij zijn vast en
kunnen bij elke verkoop worden gewijzigd.
Eventuele douanekosten zijn mogelijk niet bekend op het moment van de bestelling en moeten door de Klant afzonderlijk en op verzoek van de bevoegde autoriteiten worden betaald.

BESTELLEN

STAPPEN OM DE OVEREENKOMST TE SLUITEN

Om een bestelling te plaatsen, klikt de volwassen Klant, nadat hij zijn virtuele mandje heeft gevuld door de geselecteerde producten en de gewenste hoeveelheden aan te geven, op de
knop "Bestellen" en verstrekt hij de informatie betreffende de levering en de betalingswijze. Alvorens op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken, heeft de Klant de mogelijkheid om de
details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en terug te keren naar de vorige pagina's om eventuele fouten te corrigeren, zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.
De bevestiging van de bestelling staat gelijk met de aanvaarding van de AV en vormt het contract. De Verkoper stuurt de Klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en de betaling ervan.

BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren om gegronde redenen en meer bepaald indien de bestelde hoeveelheden producten abnormaal hoog zijn voor de Klant als consument. Alle bestellingen houden een verplichting tot betaling in.

OVEREENKOMST

Het verkoopcontract komt tot stand op het moment dat de Klant de bevestiging van zijn/haar bestelling stuurt. Mededelingen, bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager, zodat zij een getrouwe en duurzame kopie vormen, overeenkomstig artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze mededelingen, bestelbonnen en facturen kunnen als bewijs van het contract worden overgelegd.

BETALING

EISEN

De prijs is volledig betaalbaar na bevestiging van de bestelling. De betaling geschiedt onmiddellijk na de bestelling via een 3DSecure systeem en uitsluitend per bankkaart (Carte
Bleue, VISA, MasterCard). De Klant garandeert dat hij/zij volledig gerechtigd is om de bankkaart die hij/zij gebruikt te gebruiken en dat deze bankkaart toegang geeft tot voldoende fondsen om het bedrag van de bestelling te dekken.

EXTRA BETALING

Vóór het sluiten van een verkoopovereenkomst vergewist de Verkoper zich ervan dat de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor elke aanvullende betaling bovenop de prijs van het hoofdvoorwerp van de overeenkomst (artikel L 121-18 van het Wetboek van Consumentenrecht). Indien de extra betaling het gevolg is van de instemming van de Klant die bij verstek is verleend, zonder uitdrukkelijke aanvaarding, kan de Klant de terugbetaling eisen van de voor deze extra betaling betaalde bedragen (artikel L 131-6 van het Wetboek van Consumentenrecht).

BEVEILIGDE BETALING

Door de bestelling op de Site te valideren, wordt de Klant in contact gebracht met de bankinstelling. De overdracht van bankgegevens is volledig beveiligd (SSL-codering) en wordt verzekerd door de bank Société Générale. De Vennootschap heeft nooit toegang tot de bankgegevens die online op de banksite van de Société Générale worden ingevoerd.

NIET BETALEN

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren indien de overeengekomen prijs niet wordt betaald.
In dat geval zal de verkoper de Klant per e-mail op de hoogte brengen.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

De verkoper blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs door de Klant.

LEVERING

De Verkoper verbindt zich ertoe de bij de bestelling aangegeven leveringstermijnen na te leven.

PLAATS VAN LEVERING

De producten worden geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres op het bij de bestelling aangegeven adres.

LEVERINGSVOORWAARDEN

De levering geschiedt door overhandiging van het product rechtstreeks aan de Klant. Wanneer het product door een vervoerder op het op de bestelbon vermelde adres wordt geleverd, is het aan de Klant om in aanwezigheid van de bezorger de staat van het geleverde product te controleren en, in geval van beschadiging of het ontbreken van stukken, voorbehoud te maken op de leveringsbon of het vervoersbewijs en, in voorkomend geval, het product te weigeren en de Verkoper daarvan in kennis te stellen.

PRODUCTCONFORMITEIT

Indien het product niet overeenstemt met de bestelling, moet de Klant een klacht indienen bij de Verkoper om een vervanging van het product of eventueel de annulering van de verkoop te bekomen.

LEVERINGSVERZUIM

Bij gebreke van volledige levering wordt de koopovereenkomst automatisch geannuleerd.

LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Klant op het moment dat hij of een door hem aangewezen derde de goederen fysiek in bezit neemt, zonder
onderscheid naar de aard van de goederen.
Het product dat aan de Klant wordt geleverd door een vervoerder gekozen door de Verkoper, reist op risico van de Verkoper.
Het product dat door de Klant wordt teruggestuurd via een vervoerder van zijn keuze, reist op risico van de Klant.

EIGENDOMSOVERDRACHT

Vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door de Klant, gaat de eigendom van het product over op de Klant, behalve in het geval dat de volledige betaling van de prijs niet is ontvangen op het moment van de bestelling.

WETTELIJKE GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING EN GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

KLANTENINFORMATIE

Alle door de Verkoper geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L 217-4 en volgende van het Consumentenwetboek of de garantie voor verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De Verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen waarop het contract etrekking heeft onder de voorwaarden van artikel L 217-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht en voor verborgen gebreken in de verkochte goederen onder de oorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

KLACHTEN

Claims in het kader van de garanties moeten per e-mail naar de klantendienst worden gestuurd onder de voorwaarden van deze AV. De onder de garantie vallende producten moeten in ieuwe staat, compleet en in hun originele verpakking worden teruggezonden na ontvangst en bevestiging van de klacht door de dienst na verkoop. De Klant zal worden terugbetaald voor de osten van de retourzending binnen dertig dagen na ontvangst van het product door de Verkoper.

OP GARANTIES TOEPASSELIJK RECHT

Het Franse recht dat op het contract van toepassing is, mag er niet toe leiden dat de klant die in een andere lidstaat woont, de garantiebepalingen verliest die hem door het nationale recht worden toegekend op grond van de richtlijn van 25 mei 1999 betreffende de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen.

VERANTWOORDELIJKHEID

VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract ten gevolge van hetzij de fout van de Klant, hetzij de onoverkomelijke en onvoorzienbare out van een derde bij het contract, hetzij overmacht. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-overeenstemming van het product met de wetgeving van het land van de lant, aangezien het de verantwoordelijkheid van de Klant is om na te gaan of het product niet verboden is voor verkoop in zijn land.

STRAFCLAUSULE

In alle gevallen van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de Klant, wordt de bij de bestelling betaalde prijs door de Verkoper ingehouden als schadevergoeding.

ONTBINDENDE CLAUSULE

De annulering van de bestelling in de gevallen voorzien in deze AV wordt uitgesproken per gewone aangetekende brief met ontvangstbewijs of per elektronische brief en is van rechtswege verworven zonder enige gerechtelijke formaliteit.

HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de artikelen L 221-5, L 221.18 en volgende van de Franse consumentenwet beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) volle dagen vanaf de ontvangst van het laatste op de Site bestelde product om zijn herroepingsrecht bij de Onderneming uit te oefenen zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.
Om zijn herroepingsrecht van de bestelling uit te oefenen, moet de Klant contact opnemen met de Verkoper via het formulier op de pagina "contact". De Klant moet zijn naam, adres
(levering), telefoonnummer, e-mailadres en het nummer van de bestelling in kwestie vermelden, evenals zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een
ondubbelzinnige verklaring.
Opdat de herroepingstermijn van 14 dagen in acht wordt genomen, volstaat het u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van
deze termijn toe te zenden. In ieder geval rust de bewijslast van dit recht op de Klant. Indien de Klant de Verkoper in kennis stelt van zijn beslissing tot herroeping, ongeacht het
gebruikte middel, stuurt de Verkoper hem onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager (in het bijzonder per e-mail).
De Klant moet het (de) product(en) in dezelfde staat als waarin hij ze heeft ontvangen, en met alle verpakkingen, toebehoren en instructies, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14
dagen na kennisgeving van de beslissing om dit contract te herroepen, terugsturen naar het adres van de Verkoper. In overeenstemming met de wet draagt de Klant de kosten voor het
terugzenden van het (de) product(en).
De Klant wordt verzocht de reden van de terugzending/terugtrekking aan te geven om de Onderneming te helpen haar service te verbeteren.
In geval van herroeping door de Klant, zal de terugbetaling van het (de) product(en) die het voorwerp uitmaakten van het herroepingsrecht door de Verkoper gebeuren via hetzelfde
betaalmiddel als datgene dat gebruikt werd voor de initiële transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel. In ieder geval brengt deze terugbetaling
geen kosten voor de Klant met zich mee. De terugbetaling dient zo spoedig mogelijk te geschieden, en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de Vennootschap in kennis is
gesteld van de beslissing van de Klant om af te zien van de bestelling.
Overeenkomstig artikel L 121-23 van de Franse consumentenwet wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat hij tegenover de Onderneming enkel aansprakelijk is voor de
waardevermindering van het (de) teruggezonden Product(en) ingevolge de uitoefening van zijn herroepingsrecht, die het gevolg is van een andere manipulatie dan die welke nodig was
om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

VERPLICHTING VAN DE KLANT

De Klant stemt ermee in zich aan de voorwaarden van deze AV te houden en de Site en de Producten te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de Onderneming. De
Klant stemt ermee in de Site alleen te gebruiken voor persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze AV. In dit verband stemt de Cliënt ermee in zich te onthouden van
De Site te gebruiken op een illegale manier, voor illegale doeleinden en op een manier die niet in overeenstemming is met deze AV de inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk te verkopen, kopiëren, reproduceren, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, over te dragen of in sublicentie te geven of de inhoud van de Site te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren, te wijzigen, weer te geven in een vorm die leesbaar is voor de Klant, te proberen de broncode te achterhalen of software te gebruiken die de functionaliteit van de Site mogelijk maakt of omvat. Pogingen om ongeautoriseerde toegang tot het computersysteem van de Site te verkrijgen of zich bezig te houden met activiteiten die de prestaties of functionaliteit van de Site verstoren, de kwaliteit ervan verminderen of de werking ervan belemmeren. Misbruik te maken van de Site door opzettelijk virussen of andere kwaadaardige
programma's te introduceren en te proberen ongeautoriseerde toegang tot de Site te verkrijgen. Inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf en/of de producten
door te verkopen of proberen door te verkopen aan derden. Het denigreren van de Site en/of de producten evenals de Vennootschap op sociale netwerken en elk ander communicatiemiddel. Indien de Vennootschap om welke reden dan ook van mening is dat een Klant deze Algemene Voorwaarden schendt, kan de Vennootschap te allen tijde en naar eigen goeddunken zijn/haar toegang tot de Site verwijderen en alle maatregelen treffen, met inbegrip van burgerlijke en strafrechtelijke vervolging van hem/haar.

VERTROUWELIJKHEID

Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid.

MINDERJARIGEN

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, gebruik het met mate. In toepassing van artikel L 3342-1 van de code de la santé publique, dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien jaar verbiedt, verbindt de Klant zich ertoe, door zijn bestelling te valideren, op de datum van de bestelling minstens achttien jaar oud te zijn.

VOORAFGAANDE KLACHT BIJ DE KLANTENSERVICE

Overeenkomstig artikel R 221-2 en volgende van de Franse consumentenwet dient de Klant in geval van een geschil eerst contact op te nemen met de Klantendienst van de Vennootschap.

TOEPASSELIJK RECHT - BEMIDDELING - BEVOEGDHEID

Dit contract en de AV die erop van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of uitvoering van deze AV, of in erband met deze AV, kan de Klant beslissen het geschil met de Onderneming voor te leggen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve eschillenbeslechtingsmethode. De bevoegde rechter is die van de woonplaats van de verweerder (artikel 42 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) of die van de plaats waar de goederen daadwerkelijk zijn geleverd of de dienst daadwerkelijk is verricht (artikel 46 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De website domainedestroisorris.fr is een website voor e-commerce die toegankelijk is voor alle gebruikers van internet, eigendom van SCEA ORRIS ROUSSILLON, gevestigd te ROUTE DE MARCEVOL 66320 TARERACH - FRANKRIJK, hierna te noemen de "verkoper". Zij biedt PRODUCTEN te koop aan internetgebruikers die deze website doorbladeren,
hierna "gebruikers" genoemd. De gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd, wordt "koper" genoemd. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle landen waar een bestelling kan worden geleverd.

BESTELLEN

Elke bestelling op deze site impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen door een nieuwe versie op de site te publiceren.
De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.

Een e-mail die alle elementen van de bestelling samenvat en als ontvangstbevestiging dient, wordt ook naar de koper gestuurd op het door hem opgegeven e-mailadres.

De koper die een bestelling heeft geplaatst, kan toegang krijgen tot de follow-up van zijn bestelling, evenals tot al zijn gegevens, door naar zijn account te gaan nadat hij zich heeft geïdentificeerd met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.

PRODUCTEN

KENMERKEN

De op de Site te koop aangeboden producten maken het voorwerp uit van een door de Vennootschap opgestelde "Productfiche" die hun essentiële kenmerken vermeldt in de zin
van artikel L 111-1 van het Wetboek van Consumentenrecht. De foto's vormen geen contractueel document.

De producten voldoen aan de geldende voorschriften inzake de veiligheid en de gezondheid van personen, de eerlijkheid van handelstransacties en de bescherming van de consument
op het ogenblik dat zij op de markt worden gebracht (Code de la consommation art L 411-1). Voor producten die worden verkocht in een ander land dat lid is van de Europese Unie,
voldoen de producten aan de eisen van de Franse wetgeving die van kracht was op het moment dat zij op de markt werden gebracht.

VOORRAADBESCHIKBAARHEID

De aangeboden producten zijn geldig zolang de voorraad strekt. In geval van onbeschikbaarheid zal de Verkoper de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen, die ofwel
binnen 30 dagen via SEPA-overschrijving kan worden terugbetaald, ofwel een waardebon voor het bedrag van de bestelling kan aanvaarden, die voor elke volgende aankoop kan
worden gebruikt.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor een eventuele annuleringsvergoeding en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel voorraadtekort dat kan ontstaan nadat de bestelling door de Klant is geplaatst.

PRIJS

VERKOOPPRIJS

De verkoopprijzen worden, overeenkomstig artikel L 112-1 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, voor elk van de op de Site vermelde producten aangegeven in euro,
inclusief alle belastingen; exclusief, in voorkomend geval, douanerechten; exclusief leverings- en transportkosten die vóór de validatie van de bestelling worden vermeld en
aanvullend worden gefactureerd. Het door de Klant verschuldigde totaalbedrag wordt vermeld op de bevestigingspagina van de bestelling. De verkoopprijs van het product is de prijs die geldt op de dag van de bestelling.

WIJZIGING

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar garandeert de Klant de toepassing van de prijs die geldt op de dag van de bestelling.

VERGOEDINGEN

Eventuele extra transport-, leverings- of portokosten waarvan de Klant vóór de bestelling op de hoogte was, worden vermeld op de overzichtspagina van de bestelling of op het
bestelformulier in het geval van een fysieke bestelling. De portokosten bestaan uit een bijdrage in de kosten van voorbereiding en verpakking van de bestelling. Zij zijn vast en
kunnen bij elke verkoop worden gewijzigd.
Eventuele douanekosten zijn mogelijk niet bekend op het moment van de bestelling en moeten door de Klant afzonderlijk en op verzoek van de bevoegde autoriteiten worden betaald.

BESTELLEN

STAPPEN OM DE OVEREENKOMST TE SLUITEN

Om een bestelling te plaatsen, klikt de volwassen Klant, nadat hij zijn virtuele mandje heeft gevuld door de geselecteerde producten en de gewenste hoeveelheden aan te geven, op de
knop "Bestellen" en verstrekt hij de informatie betreffende de levering en de betalingswijze. Alvorens op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken, heeft de Klant de mogelijkheid om de
details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en terug te keren naar de vorige pagina's om eventuele fouten te corrigeren, zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.
De bevestiging van de bestelling staat gelijk met de aanvaarding van de AV en vormt het contract. De Verkoper stuurt de Klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en de betaling ervan.

BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren om gegronde redenen en meer bepaald indien de bestelde hoeveelheden producten abnormaal hoog zijn voor de Klant als consument. Alle bestellingen houden een verplichting tot betaling in.

OVEREENKOMST

Het verkoopcontract komt tot stand op het moment dat de Klant de bevestiging van zijn/haar bestelling stuurt. Mededelingen, bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager, zodat zij een getrouwe en duurzame kopie vormen, overeenkomstig artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze mededelingen, bestelbonnen en facturen kunnen als bewijs van het contract worden overgelegd.

BETALING

EISEN

De prijs is volledig betaalbaar na bevestiging van de bestelling. De betaling geschiedt onmiddellijk na de bestelling via een 3DSecure systeem en uitsluitend per bankkaart (Carte
Bleue, VISA, MasterCard). De Klant garandeert dat hij/zij volledig gerechtigd is om de bankkaart die hij/zij gebruikt te gebruiken en dat deze bankkaart toegang geeft tot voldoende fondsen om het bedrag van de bestelling te dekken.

EXTRA BETALING

Vóór het sluiten van een verkoopovereenkomst vergewist de Verkoper zich ervan dat de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor elke aanvullende betaling bovenop de prijs van het hoofdvoorwerp van de overeenkomst (artikel L 121-18 van het Wetboek van Consumentenrecht). Indien de extra betaling het gevolg is van de instemming van de Klant die bij verstek is verleend, zonder uitdrukkelijke aanvaarding, kan de Klant de terugbetaling eisen van de voor deze extra betaling betaalde bedragen (artikel L 131-6 van het Wetboek van Consumentenrecht).

BEVEILIGDE BETALING

Door de bestelling op de Site te valideren, wordt de Klant in contact gebracht met de bankinstelling. De overdracht van bankgegevens is volledig beveiligd (SSL-codering) en wordt verzekerd door de bank Société Générale. De Vennootschap heeft nooit toegang tot de bankgegevens die online op de banksite van de Société Générale worden ingevoerd.

NIET BETALEN

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren indien de overeengekomen prijs niet wordt betaald.
In dat geval zal de verkoper de Klant per e-mail op de hoogte brengen.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

De verkoper blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs door de Klant.

LEVERING

De Verkoper verbindt zich ertoe de bij de bestelling aangegeven leveringstermijnen na te leven.

PLAATS VAN LEVERING

De producten worden geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres op het bij de bestelling aangegeven adres.

LEVERINGSVOORWAARDEN

De levering geschiedt door overhandiging van het product rechtstreeks aan de Klant. Wanneer het product door een vervoerder op het op de bestelbon vermelde adres wordt geleverd, is het aan de Klant om in aanwezigheid van de bezorger de staat van het geleverde product te controleren en, in geval van beschadiging of het ontbreken van stukken, voorbehoud te maken op de leveringsbon of het vervoersbewijs en, in voorkomend geval, het product te weigeren en de Verkoper daarvan in kennis te stellen.

PRODUCTCONFORMITEIT

Indien het product niet overeenstemt met de bestelling, moet de Klant een klacht indienen bij de Verkoper om een vervanging van het product of eventueel de annulering van de verkoop te bekomen.

LEVERINGSVERZUIM

Bij gebreke van volledige levering wordt de koopovereenkomst automatisch geannuleerd.

LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Klant op het moment dat hij of een door hem aangewezen derde de goederen fysiek in bezit neemt, zonder
onderscheid naar de aard van de goederen.
Het product dat aan de Klant wordt geleverd door een vervoerder gekozen door de Verkoper, reist op risico van de Verkoper.
Het product dat door de Klant wordt teruggestuurd via een vervoerder van zijn keuze, reist op risico van de Klant.

EIGENDOMSOVERDRACHT

Vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door de Klant, gaat de eigendom van het product over op de Klant, behalve in het geval dat de volledige betaling van de prijs niet is ontvangen op het moment van de bestelling.

WETTELIJKE GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING EN GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

KLANTENINFORMATIE

Alle door de Verkoper geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L 217-4 en volgende van het Consumentenwetboek of de garantie voor verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De Verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen waarop het contract etrekking heeft onder de voorwaarden van artikel L 217-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht en voor verborgen gebreken in de verkochte goederen onder de oorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

KLACHTEN

Claims in het kader van de garanties moeten per e-mail naar de klantendienst worden gestuurd onder de voorwaarden van deze AV. De onder de garantie vallende producten moeten in ieuwe staat, compleet en in hun originele verpakking worden teruggezonden na ontvangst en bevestiging van de klacht door de dienst na verkoop. De Klant zal worden terugbetaald voor de osten van de retourzending binnen dertig dagen na ontvangst van het product door de Verkoper.

OP GARANTIES TOEPASSELIJK RECHT

Het Franse recht dat op het contract van toepassing is, mag er niet toe leiden dat de klant die in een andere lidstaat woont, de garantiebepalingen verliest die hem door het nationale recht worden toegekend op grond van de richtlijn van 25 mei 1999 betreffende de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen.

VERANTWOORDELIJKHEID

VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract ten gevolge van hetzij de fout van de Klant, hetzij de onoverkomelijke en onvoorzienbare out van een derde bij het contract, hetzij overmacht. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-overeenstemming van het product met de wetgeving van het land van de lant, aangezien het de verantwoordelijkheid van de Klant is om na te gaan of het product niet verboden is voor verkoop in zijn land.

STRAFCLAUSULE

In alle gevallen van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de Klant, wordt de bij de bestelling betaalde prijs door de Verkoper ingehouden als schadevergoeding.

ONTBINDENDE CLAUSULE

De annulering van de bestelling in de gevallen voorzien in deze AV wordt uitgesproken per gewone aangetekende brief met ontvangstbewijs of per elektronische brief en is van rechtswege verworven zonder enige gerechtelijke formaliteit.

HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de artikelen L 221-5, L 221.18 en volgende van de Franse consumentenwet beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) volle dagen vanaf de ontvangst van het laatste op de Site bestelde product om zijn herroepingsrecht bij de Onderneming uit te oefenen zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.
Om zijn herroepingsrecht van de bestelling uit te oefenen, moet de Klant contact opnemen met de Verkoper via het formulier op de pagina "contact". De Klant moet zijn naam, adres
(levering), telefoonnummer, e-mailadres en het nummer van de bestelling in kwestie vermelden, evenals zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een
ondubbelzinnige verklaring.
Opdat de herroepingstermijn van 14 dagen in acht wordt genomen, volstaat het u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van
deze termijn toe te zenden. In ieder geval rust de bewijslast van dit recht op de Klant. Indien de Klant de Verkoper in kennis stelt van zijn beslissing tot herroeping, ongeacht het
gebruikte middel, stuurt de Verkoper hem onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager (in het bijzonder per e-mail).
De Klant moet het (de) product(en) in dezelfde staat als waarin hij ze heeft ontvangen, en met alle verpakkingen, toebehoren en instructies, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14
dagen na kennisgeving van de beslissing om dit contract te herroepen, terugsturen naar het adres van de Verkoper. In overeenstemming met de wet draagt de Klant de kosten voor het
terugzenden van het (de) product(en).
De Klant wordt verzocht de reden van de terugzending/terugtrekking aan te geven om de Onderneming te helpen haar service te verbeteren.
In geval van herroeping door de Klant, zal de terugbetaling van het (de) product(en) die het voorwerp uitmaakten van het herroepingsrecht door de Verkoper gebeuren via hetzelfde
betaalmiddel als datgene dat gebruikt werd voor de initiële transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel. In ieder geval brengt deze terugbetaling
geen kosten voor de Klant met zich mee. De terugbetaling dient zo spoedig mogelijk te geschieden, en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de Vennootschap in kennis is
gesteld van de beslissing van de Klant om af te zien van de bestelling.
Overeenkomstig artikel L 121-23 van de Franse consumentenwet wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat hij tegenover de Onderneming enkel aansprakelijk is voor de
waardevermindering van het (de) teruggezonden Product(en) ingevolge de uitoefening van zijn herroepingsrecht, die het gevolg is van een andere manipulatie dan die welke nodig was
om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

VERPLICHTING VAN DE KLANT

De Klant stemt ermee in zich aan de voorwaarden van deze AV te houden en de Site en de Producten te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de Onderneming. De
Klant stemt ermee in de Site alleen te gebruiken voor persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze AV. In dit verband stemt de Cliënt ermee in zich te onthouden van
De Site te gebruiken op een illegale manier, voor illegale doeleinden en op een manier die niet in overeenstemming is met deze AV de inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk te verkopen, kopiëren, reproduceren, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, over te dragen of in sublicentie te geven of de inhoud van de Site te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren, te wijzigen, weer te geven in een vorm die leesbaar is voor de Klant, te proberen de broncode te achterhalen of software te gebruiken die de functionaliteit van de Site mogelijk maakt of omvat. Pogingen om ongeautoriseerde toegang tot het computersysteem van de Site te verkrijgen of zich bezig te houden met activiteiten die de prestaties of functionaliteit van de Site verstoren, de kwaliteit ervan verminderen of de werking ervan belemmeren. Misbruik te maken van de Site door opzettelijk virussen of andere kwaadaardige
programma's te introduceren en te proberen ongeautoriseerde toegang tot de Site te verkrijgen. Inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf en/of de producten
door te verkopen of proberen door te verkopen aan derden. Het denigreren van de Site en/of de producten evenals de Vennootschap op sociale netwerken en elk ander communicatiemiddel. Indien de Vennootschap om welke reden dan ook van mening is dat een Klant deze Algemene Voorwaarden schendt, kan de Vennootschap te allen tijde en naar eigen goeddunken zijn/haar toegang tot de Site verwijderen en alle maatregelen treffen, met inbegrip van burgerlijke en strafrechtelijke vervolging van hem/haar.

VERTROUWELIJKHEID

Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid.

MINDERJARIGEN

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, gebruik het met mate. In toepassing van artikel L 3342-1 van de code de la santé publique, dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien jaar verbiedt, verbindt de Klant zich ertoe, door zijn bestelling te valideren, op de datum van de bestelling minstens achttien jaar oud te zijn.

VOORAFGAANDE KLACHT BIJ DE KLANTENSERVICE

Overeenkomstig artikel R 221-2 en volgende van de Franse consumentenwet dient de Klant in geval van een geschil eerst contact op te nemen met de Klantendienst van de Vennootschap.

TOEPASSELIJK RECHT - BEMIDDELING - BEVOEGDHEID

Dit contract en de AV die erop van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of uitvoering van deze AV, of in erband met deze AV, kan de Klant beslissen het geschil met de Onderneming voor te leggen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve eschillenbeslechtingsmethode. De bevoegde rechter is die van de woonplaats van de verweerder (artikel 42 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) of die van de plaats waar de goederen daadwerkelijk zijn geleverd of de dienst daadwerkelijk is verricht (artikel 46 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De website domainedestroisorris.fr is een website voor e-commerce die toegankelijk is voor alle gebruikers van internet, eigendom van SCEA ORRIS ROUSSILLON, gevestigd te ROUTE DE MARCEVOL 66320 TARERACH - FRANKRIJK, hierna te noemen de "verkoper". Zij biedt PRODUCTEN te koop aan internetgebruikers die deze website doorbladeren,
hierna "gebruikers" genoemd. De gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd, wordt "koper" genoemd. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle landen waar een bestelling kan worden geleverd.

BESTELLEN

Elke bestelling op deze site impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen door een nieuwe versie op de site te publiceren.
De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.

Een e-mail die alle elementen van de bestelling samenvat en als ontvangstbevestiging dient, wordt ook naar de koper gestuurd op het door hem opgegeven e-mailadres.

De koper die een bestelling heeft geplaatst, kan toegang krijgen tot de follow-up van zijn bestelling, evenals tot al zijn gegevens, door naar zijn account te gaan nadat hij zich heeft geïdentificeerd met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.

PRODUCTEN

KENMERKEN

De op de Site te koop aangeboden producten maken het voorwerp uit van een door de Vennootschap opgestelde "Productfiche" die hun essentiële kenmerken vermeldt in de zin
van artikel L 111-1 van het Wetboek van Consumentenrecht. De foto's vormen geen contractueel document.

De producten voldoen aan de geldende voorschriften inzake de veiligheid en de gezondheid van personen, de eerlijkheid van handelstransacties en de bescherming van de consument
op het ogenblik dat zij op de markt worden gebracht (Code de la consommation art L 411-1). Voor producten die worden verkocht in een ander land dat lid is van de Europese Unie,
voldoen de producten aan de eisen van de Franse wetgeving die van kracht was op het moment dat zij op de markt werden gebracht.

VOORRAADBESCHIKBAARHEID

De aangeboden producten zijn geldig zolang de voorraad strekt. In geval van onbeschikbaarheid zal de Verkoper de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen, die ofwel
binnen 30 dagen via SEPA-overschrijving kan worden terugbetaald, ofwel een waardebon voor het bedrag van de bestelling kan aanvaarden, die voor elke volgende aankoop kan
worden gebruikt.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor een eventuele annuleringsvergoeding en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel voorraadtekort dat kan ontstaan nadat de bestelling door de Klant is geplaatst.

PRIJS

VERKOOPPRIJS

De verkoopprijzen worden, overeenkomstig artikel L 112-1 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, voor elk van de op de Site vermelde producten aangegeven in euro,
inclusief alle belastingen; exclusief, in voorkomend geval, douanerechten; exclusief leverings- en transportkosten die vóór de validatie van de bestelling worden vermeld en
aanvullend worden gefactureerd. Het door de Klant verschuldigde totaalbedrag wordt vermeld op de bevestigingspagina van de bestelling. De verkoopprijs van het product is de prijs die geldt op de dag van de bestelling.

WIJZIGING

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar garandeert de Klant de toepassing van de prijs die geldt op de dag van de bestelling.

VERGOEDINGEN

Eventuele extra transport-, leverings- of portokosten waarvan de Klant vóór de bestelling op de hoogte was, worden vermeld op de overzichtspagina van de bestelling of op het
bestelformulier in het geval van een fysieke bestelling. De portokosten bestaan uit een bijdrage in de kosten van voorbereiding en verpakking van de bestelling. Zij zijn vast en
kunnen bij elke verkoop worden gewijzigd.
Eventuele douanekosten zijn mogelijk niet bekend op het moment van de bestelling en moeten door de Klant afzonderlijk en op verzoek van de bevoegde autoriteiten worden betaald.

BESTELLEN

STAPPEN OM DE OVEREENKOMST TE SLUITEN

Om een bestelling te plaatsen, klikt de volwassen Klant, nadat hij zijn virtuele mandje heeft gevuld door de geselecteerde producten en de gewenste hoeveelheden aan te geven, op de
knop "Bestellen" en verstrekt hij de informatie betreffende de levering en de betalingswijze. Alvorens op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken, heeft de Klant de mogelijkheid om de
details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en terug te keren naar de vorige pagina's om eventuele fouten te corrigeren, zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.
De bevestiging van de bestelling staat gelijk met de aanvaarding van de AV en vormt het contract. De Verkoper stuurt de Klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en de betaling ervan.

BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren om gegronde redenen en meer bepaald indien de bestelde hoeveelheden producten abnormaal hoog zijn voor de Klant als consument. Alle bestellingen houden een verplichting tot betaling in.

OVEREENKOMST

Het verkoopcontract komt tot stand op het moment dat de Klant de bevestiging van zijn/haar bestelling stuurt. Mededelingen, bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager, zodat zij een getrouwe en duurzame kopie vormen, overeenkomstig artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze mededelingen, bestelbonnen en facturen kunnen als bewijs van het contract worden overgelegd.

BETALING

EISEN

De prijs is volledig betaalbaar na bevestiging van de bestelling. De betaling geschiedt onmiddellijk na de bestelling via een 3DSecure systeem en uitsluitend per bankkaart (Carte
Bleue, VISA, MasterCard). De Klant garandeert dat hij/zij volledig gerechtigd is om de bankkaart die hij/zij gebruikt te gebruiken en dat deze bankkaart toegang geeft tot voldoende fondsen om het bedrag van de bestelling te dekken.

EXTRA BETALING

Vóór het sluiten van een verkoopovereenkomst vergewist de Verkoper zich ervan dat de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor elke aanvullende betaling bovenop de prijs van het hoofdvoorwerp van de overeenkomst (artikel L 121-18 van het Wetboek van Consumentenrecht). Indien de extra betaling het gevolg is van de instemming van de Klant die bij verstek is verleend, zonder uitdrukkelijke aanvaarding, kan de Klant de terugbetaling eisen van de voor deze extra betaling betaalde bedragen (artikel L 131-6 van het Wetboek van Consumentenrecht).

BEVEILIGDE BETALING

Door de bestelling op de Site te valideren, wordt de Klant in contact gebracht met de bankinstelling. De overdracht van bankgegevens is volledig beveiligd (SSL-codering) en wordt verzekerd door de bank Société Générale. De Vennootschap heeft nooit toegang tot de bankgegevens die online op de banksite van de Société Générale worden ingevoerd.

NIET BETALEN

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren indien de overeengekomen prijs niet wordt betaald.
In dat geval zal de verkoper de Klant per e-mail op de hoogte brengen.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

De verkoper blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs door de Klant.

LEVERING

De Verkoper verbindt zich ertoe de bij de bestelling aangegeven leveringstermijnen na te leven.

PLAATS VAN LEVERING

De producten worden geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres op het bij de bestelling aangegeven adres.

LEVERINGSVOORWAARDEN

De levering geschiedt door overhandiging van het product rechtstreeks aan de Klant. Wanneer het product door een vervoerder op het op de bestelbon vermelde adres wordt geleverd, is het aan de Klant om in aanwezigheid van de bezorger de staat van het geleverde product te controleren en, in geval van beschadiging of het ontbreken van stukken, voorbehoud te maken op de leveringsbon of het vervoersbewijs en, in voorkomend geval, het product te weigeren en de Verkoper daarvan in kennis te stellen.

PRODUCTCONFORMITEIT

Indien het product niet overeenstemt met de bestelling, moet de Klant een klacht indienen bij de Verkoper om een vervanging van het product of eventueel de annulering van de verkoop te bekomen.

LEVERINGSVERZUIM

Bij gebreke van volledige levering wordt de koopovereenkomst automatisch geannuleerd.

LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Klant op het moment dat hij of een door hem aangewezen derde de goederen fysiek in bezit neemt, zonder
onderscheid naar de aard van de goederen.
Het product dat aan de Klant wordt geleverd door een vervoerder gekozen door de Verkoper, reist op risico van de Verkoper.
Het product dat door de Klant wordt teruggestuurd via een vervoerder van zijn keuze, reist op risico van de Klant.

EIGENDOMSOVERDRACHT

Vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door de Klant, gaat de eigendom van het product over op de Klant, behalve in het geval dat de volledige betaling van de prijs niet is ontvangen op het moment van de bestelling.

WETTELIJKE GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING EN GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

KLANTENINFORMATIE

Alle door de Verkoper geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L 217-4 en volgende van het Consumentenwetboek of de garantie voor verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De Verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen waarop het contract etrekking heeft onder de voorwaarden van artikel L 217-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht en voor verborgen gebreken in de verkochte goederen onder de oorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

KLACHTEN

Claims in het kader van de garanties moeten per e-mail naar de klantendienst worden gestuurd onder de voorwaarden van deze AV. De onder de garantie vallende producten moeten in ieuwe staat, compleet en in hun originele verpakking worden teruggezonden na ontvangst en bevestiging van de klacht door de dienst na verkoop. De Klant zal worden terugbetaald voor de osten van de retourzending binnen dertig dagen na ontvangst van het product door de Verkoper.

OP GARANTIES TOEPASSELIJK RECHT

Het Franse recht dat op het contract van toepassing is, mag er niet toe leiden dat de klant die in een andere lidstaat woont, de garantiebepalingen verliest die hem door het nationale recht worden toegekend op grond van de richtlijn van 25 mei 1999 betreffende de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen.

VERANTWOORDELIJKHEID

VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract ten gevolge van hetzij de fout van de Klant, hetzij de onoverkomelijke en onvoorzienbare out van een derde bij het contract, hetzij overmacht. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-overeenstemming van het product met de wetgeving van het land van de lant, aangezien het de verantwoordelijkheid van de Klant is om na te gaan of het product niet verboden is voor verkoop in zijn land.

STRAFCLAUSULE

In alle gevallen van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de Klant, wordt de bij de bestelling betaalde prijs door de Verkoper ingehouden als schadevergoeding.

ONTBINDENDE CLAUSULE

De annulering van de bestelling in de gevallen voorzien in deze AV wordt uitgesproken per gewone aangetekende brief met ontvangstbewijs of per elektronische brief en is van rechtswege verworven zonder enige gerechtelijke formaliteit.

HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de artikelen L 221-5, L 221.18 en volgende van de Franse consumentenwet beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) volle dagen vanaf de ontvangst van het laatste op de Site bestelde product om zijn herroepingsrecht bij de Onderneming uit te oefenen zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.
Om zijn herroepingsrecht van de bestelling uit te oefenen, moet de Klant contact opnemen met de Verkoper via het formulier op de pagina "contact". De Klant moet zijn naam, adres
(levering), telefoonnummer, e-mailadres en het nummer van de bestelling in kwestie vermelden, evenals zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een
ondubbelzinnige verklaring.
Opdat de herroepingstermijn van 14 dagen in acht wordt genomen, volstaat het u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van
deze termijn toe te zenden. In ieder geval rust de bewijslast van dit recht op de Klant. Indien de Klant de Verkoper in kennis stelt van zijn beslissing tot herroeping, ongeacht het
gebruikte middel, stuurt de Verkoper hem onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager (in het bijzonder per e-mail).
De Klant moet het (de) product(en) in dezelfde staat als waarin hij ze heeft ontvangen, en met alle verpakkingen, toebehoren en instructies, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14
dagen na kennisgeving van de beslissing om dit contract te herroepen, terugsturen naar het adres van de Verkoper. In overeenstemming met de wet draagt de Klant de kosten voor het
terugzenden van het (de) product(en).
De Klant wordt verzocht de reden van de terugzending/terugtrekking aan te geven om de Onderneming te helpen haar service te verbeteren.
In geval van herroeping door de Klant, zal de terugbetaling van het (de) product(en) die het voorwerp uitmaakten van het herroepingsrecht door de Verkoper gebeuren via hetzelfde
betaalmiddel als datgene dat gebruikt werd voor de initiële transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel. In ieder geval brengt deze terugbetaling
geen kosten voor de Klant met zich mee. De terugbetaling dient zo spoedig mogelijk te geschieden, en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de Vennootschap in kennis is
gesteld van de beslissing van de Klant om af te zien van de bestelling.
Overeenkomstig artikel L 121-23 van de Franse consumentenwet wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat hij tegenover de Onderneming enkel aansprakelijk is voor de
waardevermindering van het (de) teruggezonden Product(en) ingevolge de uitoefening van zijn herroepingsrecht, die het gevolg is van een andere manipulatie dan die welke nodig was
om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

VERPLICHTING VAN DE KLANT

De Klant stemt ermee in zich aan de voorwaarden van deze AV te houden en de Site en de Producten te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de Onderneming. De
Klant stemt ermee in de Site alleen te gebruiken voor persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze AV. In dit verband stemt de Cliënt ermee in zich te onthouden van
De Site te gebruiken op een illegale manier, voor illegale doeleinden en op een manier die niet in overeenstemming is met deze AV de inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk te verkopen, kopiëren, reproduceren, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, over te dragen of in sublicentie te geven of de inhoud van de Site te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren, te wijzigen, weer te geven in een vorm die leesbaar is voor de Klant, te proberen de broncode te achterhalen of software te gebruiken die de functionaliteit van de Site mogelijk maakt of omvat. Pogingen om ongeautoriseerde toegang tot het computersysteem van de Site te verkrijgen of zich bezig te houden met activiteiten die de prestaties of functionaliteit van de Site verstoren, de kwaliteit ervan verminderen of de werking ervan belemmeren. Misbruik te maken van de Site door opzettelijk virussen of andere kwaadaardige
programma's te introduceren en te proberen ongeautoriseerde toegang tot de Site te verkrijgen. Inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf en/of de producten
door te verkopen of proberen door te verkopen aan derden. Het denigreren van de Site en/of de producten evenals de Vennootschap op sociale netwerken en elk ander communicatiemiddel. Indien de Vennootschap om welke reden dan ook van mening is dat een Klant deze Algemene Voorwaarden schendt, kan de Vennootschap te allen tijde en naar eigen goeddunken zijn/haar toegang tot de Site verwijderen en alle maatregelen treffen, met inbegrip van burgerlijke en strafrechtelijke vervolging van hem/haar.

VERTROUWELIJKHEID

Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid.

MINDERJARIGEN

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, gebruik het met mate. In toepassing van artikel L 3342-1 van de code de la santé publique, dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien jaar verbiedt, verbindt de Klant zich ertoe, door zijn bestelling te valideren, op de datum van de bestelling minstens achttien jaar oud te zijn.

VOORAFGAANDE KLACHT BIJ DE KLANTENSERVICE

Overeenkomstig artikel R 221-2 en volgende van de Franse consumentenwet dient de Klant in geval van een geschil eerst contact op te nemen met de Klantendienst van de Vennootschap.

TOEPASSELIJK RECHT - BEMIDDELING - BEVOEGDHEID

Dit contract en de AV die erop van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of uitvoering van deze AV, of in erband met deze AV, kan de Klant beslissen het geschil met de Onderneming voor te leggen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve eschillenbeslechtingsmethode. De bevoegde rechter is die van de woonplaats van de verweerder (artikel 42 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) of die van de plaats waar de goederen daadwerkelijk zijn geleverd of de dienst daadwerkelijk is verricht (artikel 46 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

SUIVEZ TOUTE L'ACTU DU DOMAINE, REJOIGNEZ-NOUS !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Vente interdite aux mineurs.
CREDITS Conception site : BEEWINE  
lock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram